برای پیگیری سریع تر مشکل پیش آمده از قسمت چت آنلاین پایین(دایره سبز رنگ سمت راست پایین) صفحه اقدام کنید.